SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna.

SKGS-Startsida_03 SKGS-Startsida_05 SKGS-Startsida_07SKGS-Startsida-Stalet

Visste du att...

Basindustrin har ett exportvärde på 275 miljarder kronor.

Det motsvarar 29 % av Sveriges varuexport.

Aktuellt från SKGS

Remissyttrande från SKGS över rapport ”Havsbaserad vindkraft”

SKGS avstyrker förslaget om ett särskilt stödsystem för havsbaserad vindkraft. SKGS anser:
*Att det regeringsuppdrag, som utgör grund för rapporten, är olyckligt formulerat
*Att frågan om framtida villkor för elproduktion – oavsett tekniklösning – bör beredas inom energikommissionen
*Att rapporten inte tillräckligt väl belyser den påverkan dess förslag skulle ha på hela elsystemet och på effektbalansen
*Att rapportens förslag inte är teknikneutralt och därför riskerar att snedvrida marknaden
*Att den samhällsnytta som kan uppnås vid implementering av rapportens förslag inte uppväger kostnaderna
*Att rapportens uppskattningar av framtida elpriser kan ifrågasättas

”Sverige bör undvika att följa i Tysklands spår”

På DN Debatt avrådde nyligen en bred grupp av industriföreträdare Sverige från att ta efter tysk energipolitik. Representanter från fackföreningar och näringslivsorganisationer pekade på att andelen kolkraft har stigit de senaste åren, att tyska myndigheter påpekar ökade koldioxidutsläpp de senaste åren, att kostnaderna för subventioner av förnybart är dyra, att stigande elkostnader försämrar tysk konkurrenskraft och att kostnaderna för överföringskapacitet stiger.

Svenska Kraftnät varnar för ökade svårigheter vid utfasning av kärnkraft, Energimyndigheten ser ingen risk för brist på el

Regeringen har gett i uppdrag åt Svenska kraftnät att, i nära dialog med Statens energimyndighet och Energimarknadsinspektionen, utreda hur elsystemet behöver anpassas för att hantera en situation med ökande andel variabel elproduktion. Den 25 maj skickade Svensk Kraftnät (SvK) en första delrapport (2015/929) till regeringen med titel ”Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion”.