SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna.

SKGS-Startsida_03 SKGS-Startsida_05 SKGS-Startsida_07SKGS-Startsida-Stalet

Visste du att...

Basindustrin har ett exportvärde på 275 miljarder kronor.

Det motsvarar 29 % av Sveriges varuexport.

Aktuellt från SKGS

Remissyttrande från SKGS över rapport ”Havsbaserad vindkraft”

SKGS avstyrker förslaget om ett särskilt stödsystem för havsbaserad vindkraft. SKGS anser:
*Att det regeringsuppdrag, som utgör grund för rapporten, är olyckligt formulerat
*Att frågan om framtida villkor för elproduktion – oavsett tekniklösning – bör beredas inom energikommissionen
*Att rapporten inte tillräckligt väl belyser den påverkan dess förslag skulle ha på hela elsystemet och på effektbalansen
*Att rapportens förslag inte är teknikneutralt och därför riskerar att snedvrida marknaden
*Att den samhällsnytta som kan uppnås vid implementering av rapportens förslag inte uppväger kostnaderna
*Att rapportens uppskattningar av framtida elpriser kan ifrågasättas