SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna.

SKGS-Startsida_03 SKGS-Startsida_05 SKGS-Startsida_07SKGS-Startsida-Stalet

Visste du att...

Basindustrin har ett exportvärde på 275 miljarder kronor.

Det motsvarar 29 % av Sveriges varuexport.

Aktuellt från SKGS

Synpunkter från SKGS för framtida elnätsreglering

Vid utformning av framtida elnätsreglering anser SKGS att Energimarknadsinspektionen (hädanefter Ei) måste ta fasta på följande:

• Att utvecklingen av nättarifferna har en direkt påverkan på basindustrins internationella konkurrenskraft
• Att nätbolag per definition bedriver verksamhet med låg risk
• Att kundens intresse ska tas tillvara på ett bättre och mer aktivt sätt än idag
• Att vid beräkning av kapitalbasen ska denna baseras på ursprungliga investerings-kostnader nedräknade med normala avskrivningar
• Att övergångslösningen för utrustning över 38 år ska tas bort
• Att avkastningsräntan ska regleras i förordning
• Att anslutningsavgifter inte ska inkluderas i kapitalbasen

Rädda elproduktionens kronjuvel

Kronjuvelen i svensk elproduktion – så beskrev nyligen Energikommissionens moderata ledamöter, Lars Hjälmered och Cecilie Tenfjord-Toftby, vattenkraften i DI (6/11) och på Second Opinion. Kraftslaget är en av våra två viktigaste källor till el, men vattenkraftverk med gammal teknik, hotande regleringar och hög fastighetsskatt kan leda till att stora delar av produktionen går förlorad. Det varnar Anna Holmberg, SKGS energidirektör.

Remissyttrande från SKGS över Svenska Kraftnäts (SvK) nätutvecklingsplan

SKGS har getts möjlighet att delge sina synpunkter på Svenska Kraftnäts (SvK) nätutvecklingsplan och lämnar följande svar

SKGS anser:
• Att planen är välskriven men har brister i hur samhällsnyttan analyseras
• Att reinvesteringar i existerande nät måste prioriteras
• Att en diskussion måste till om avvägning mellan nytta och kostnad för politiskt framdrivna investeringar
• Att de förväntade höjningarna av effektavgiften är oacceptabla
• Att producenterna måste bära större del av de ökade kostnaderna
• Att den försämrade effektbalansen i SE3 och SE4 är mycket oroande
• Att det blir ökad risk för prisskillnader mellan södra och norra Sverige

Kostnader vid tröskeleffekter måste bäras av producenterna

SKGS avstyrker båda de lösningar som Ei föreslår avseende permanent lösning av den så kallade tröskeleffektsproblematiken.

SKGS anser vidare:
• Att elproducenterna bör betala samtliga kostnader vid anslutning
• Att dagens övergångslösning bör kunna gälla fram till 2020
• Att det i nuläget inte behövs ytterligare premiering av vindkraft
• Att Ei:s förslag riskerar att störa Energikommissionens arbete
• Att den elintensiva industrin borde ha getts möjlighet att ingå i Ei:s grupp av marknadsaktörer

Ge elproducenterna fritt spelrum

Vindkraft eller kärnkraft, vattenkraft eller kraftvärme? Vilket slags elproduktion som hör framtiden till avgörs till stor del av Energikommissionen. Men är det viktiga verkligen att ledamöterna kommer överens om en helt ny energipolitik? Vore det inte smartare att utgå från de pusselbitar vi redan har? SKGS energidirektör Anna Holmberg varnar för att radikala omsvängningar och för stora satsningar på enskilda energislag kan få allvarliga konsekvenser för framtidens elproduktion.