Tidigare i år skickade SKGS in sitt remissvar på Ei:s förslag till en ny författningsreglering, Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (EI R2017:07). I förslaget redogör Ei för den nya, skärpta, elnätsreglering som föreslås ligga till grund för tillsynsperioden 2020–2023.

SKGS står i sitt remissvar bakom regeringens uttalanden om att elnätsregleringen inte har fungerat och att regelverket har möjliggjort för elnätsföretagen att ta ut kostnader från nätkunderna som går långt utöver vad som kan betraktas som skäligt. Till exempel utmynnade den rättsliga processen runt intäktsramarna för tillsynsperioden 2012–2015 i att nätföretagen kunde ta ut 36 miljarder kronor mer från nätkunderna till 2019 än vad Ei hade ansett rimligt.

Särskilt välkommet för elnätsregleringen är enligt SKGS att den reglering som Ei nu föreslår skrivs fast i förordning. Det bör stärka förutsägbarheten i regleringen och bör innebära att långdragna rättsprocesser undviks. Dessutom välkomnar SKGS att intäktsramen i fortsättningen kommer att baseras på uppgifter från elnätföretagen och inte på ett förslag till intäktsram som kommer direkt ifrån bolagen.

Däremot varnar SKGS för att en del av förslagen i rapporten kan leda till att problemet med elnätbolagens överuttag förs vidare till nästa tillsynsperiod. Det gäller inte minst förslaget att låta elnätsbolagen använda en outnyttjad intäktsram under de två efterföljande tillsynperioderna. SKGS anser också att endast det återstående återanskaffningsvärdet ska ligga till grund för vad nätföretagen ska kunna skriva av vid en förlängning av avskrivningstiden. Detta har betydelse för att undvika att nätkunderna betalar mer än en gång för samma anläggning. Därför har SKGS föreslagit att en korrigering införs för att skydda kunderna.

SKGS menar att det är avgörande att nätregleringen präglas av ett starkt kundskydd och att överuttag från nätbolagen utan undantag återförs till kunderna. Principiellt anser basindustrin att nätkunderna ska vara garanterade återbetalning av all överdebitering. En reglering som inte garanterar detta kan enligt SKGS inte skydda nätkunderna från överuttag av nätavgifter.

Ei anser att arbetet med att säkerställa balans mellan elnätsbolagens krav på avkastning och kundernas behov av el till skäliga priser inte är avslutat. SKGS delar denna slutsats och föreslår Ei att fortsätta utvecklingen nätregleringen så att återstående nödvändiga förändringar kan införas senast inför tillsynsperioden 2024-2027.
SKGS anser att det är viktigt att kunderna är väl representerade i ett sådant arbete.

Läs hela remissvaret genom att klicka på länken:
Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (EI R2017:07)