Hösten har lagt sig över landet. Rönnbärsträden är fyllda av röda klasar och om man ska tro den gamla bondepraktikan, talar det för en snörik vinter.

Hur den kommande vintern påverkar elsystemets funktion återstår att se, men att systemet mer långsiktigt står inför utmaningar är otvivelaktigt, vilket Svenska Kraftnäts (SvK) systemutvecklingsplan för 2018-2027 visar. SKGS delar den oro för elsystemets stabilitet som kommer till uttryck i planen. Om konsekvenserna av referensscenariot för år 2040 blir verklighet skulle det vara förödande för den elintensiva industrin. SKGS instämmer i SvK:s analys om behov av ny planerbar kraftproduktion i södra Sverige.

SKGS välkomnar Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag om ny nätreglering från 2020 och framåt. Det är uppenbart att elnätsföretagen har utnyttjat sin monopolställning och nuvarande reglering för att driva upp nätavgifterna för landets elkunder. Med de nya reglerna på plats, hoppas SKGS att problemet med oskäliga nätavgifter blir löst inför nästa tillsynsperiod.

Mer kritiska förhåller vi oss dock till Ei:s förslag om att införa en elhandlarcentrisk marknadsmodell. I de förslag som Ei lämnat till regeringen är det tydligt att man har tagit hushållens, men inte den elintensiva industrins behov i beaktande.

Om allt detta och mer kan du läsa i vårt nyhetsbrev.

Carl Michael-Raihle
Ordförande, SKGS

Läs det senaste nyhetsbrevet här!