Mikael Möller är näringspolitisk chef på IKEM och talesperson i nätfrågor för SKGS. Under de senaste månaderna har han arbetat intensivt med frågan om framtidens elnätsreglering. Nyligen träffade han energiminister Ibrahim Baylan (S). Denne var tydlig med att det måste till förändringar av dagens regelverk som löser problemet med att nätbolagen tar ut oskäliga nätavgifter, vilket gläder Mikael Möller:

– Den nuvarande nätregleringen har gjort det möjligt för nätföretagen att ta ut oskäliga nätavgifter av elkunderna. Så kan vi inte ha det. Därför är energiministerns besked om den kommande förändringen av nätregleringen mycket välkommen, säger Mikael Möller.

Mikael Möller förklarar att SKGS engagemang i framtidens elnätsreglering beror på att den svenska basindustrin samlar några av landets största el- och därmed också elnätskunder.

Den svenska basindustrin konkurrerar på de globala marknaderna. En av de viktigaste konkurrensfördelarna för basindustrin har sedan länge varit det svenska elsystemets förmåga att garantera trygga elleveranser till låga systemkostnader. Detta är och förblir en viktig faktor för basindustrins framgång. Enligt Mikael Möller utgör de skenande elnätsavgifterna ett hot mot denna konkurrensfördel, vilket på sikt kan få negativa konsekvenser för svensk konkurrenskraft. Därför vill SKGS se en mer balanserad elnätsreglering.

– Det vi vill uppnå är en skälig balans mellan elnätsbolagens krav på avkastning och kundernas behov av el till rimliga priser. Det är tydligt att den balansen saknas i dagens regelverk och nätregleringen har istället banat väg för oskäliga nätavgifter. De skenande nätavgifterna leder till ökade kostnader för basindustrins elförsörjning, något som på sikt kan påverka tillväxten negativt och leda till att produktion flyttar från Sverige, säger Mikael Möller.

Mikael Möller menar att Energimarknadsinspektionens förslag till ändrad nätreglering för den kommande tillsynsperioden 2020–2023 innebär flera steg i rätt riktning för nätkunderna och att det är angeläget att dessa förändringar införs nu Enligt SKGS finns dock en risk för att en del av problemen med dagens reglering följer med till nästa tillsynsperiod.

Mot denna bakgrund har SKGS föreslagit några justeringar av den nya regleringen, som skulle ge en mer rimlig värdering av utrustningen i näten.

– Som nätkunder förväntar vi oss en skärpt nätreglering med tydligt kundperspektiv inför tillsynsperioden 2020–2023. Det är också viktigt att se till att de negativa effekterna av den nuvarande nätregleringen inte tillåts leva vidare i de kommande tillsynsperioderna. Våra kompletterande förslag skulle kunna minska denna risk, men vi tror att arbetet för en balanserad nätreglering även måste fortsätta under kommande tillsynsperiod, avslutar Mikael Möller.

 

Mikael Möller IKEM

Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM och talesperson i nätfrågor för SKGS