SKGS står helt bakom Energiminister Baylan i konstaterandet att elnätregleringen inte har fungerat och att regelverket ska ändras så att det ger rimliga elnätsavgifter till kunderna på elmarknaden.

SKGS anser:

 • Att överföring av överintäkter till intäktsperioden 2020-2023 inte ska tillåtas
 • Att det är positivt att Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår att reglering av avkastning ska skrivas fast i förordning
 • Att den 10-åriga svenska statsobligationsräntan är en representativ underliggande tillgång vid bedömning av riskfri ränta
 • Att någon särskild riskpremie inte är motiverad
 • Att Ei behöver vidareutveckla hur de tänker sig knyta analyser av jämförelseföretag till den kontext som gäller för svenska nätföretag
 • Att det bör övervägas att stadga om skuldandel i förordning
 • Att 38-årsregeln ska avskaffas
 • Att om förlängda avskrivningstider införs ska det ursprungliga återstående återanskaffningsvärdet ska utgöra taket för vad nätföretagen ytterligare kan skriva av
 • Att ett konsumentskydd för överdebitering införs, förslagsvis via en korrektionsfaktor
 • Att utgångspunkten ska vara att nätföretagen kontinuerligt ska leverera bättre nättjänst till lägre kostnad för kunderna
 • Att överprestationer från nätföretagens sida inte ska belönas med en utökad intäktsram
 • Att det är rätt att Ei ska fastställa en intäktsram utifrån uppgifter från nätbolagen
 • Att det inte är motiverat att utöka till två tillsynsperioder för uttagande av outnyttjad intäktsram
 • Att överuttag från nätbolagens sida ska återföras till kunderna
 • Att ansvar måste ligga på nätbolagen att rapportera in korrekta uppgifter om sina anläggningar
 • Att möjligheten att begära omprövning enligt 5 kap 15§ ellagen ska tas bort
 • Att Ei ska få ett regeringsuppdrag att utreda den förmögenhetsbaserade prinicpen, som alternativ till den kapacitetsbevarande ditto, samt vilka regelförändringar som därmed är nödvändiga inför tillsynsperioden 2024-2027

Läs hela remissyttrandet här (pdf)