SAMMANFATTNING

 • Positivt med en systemutvecklingsplan istället för enbart en plan för nätutveckling
 • Välkommet med förslag att förtydliga rollfördelning och ansvar på elmarknaden, men ett mål för leveranssäkerhet adresserar inte nödvändigtvis detta
 • Försämrad frekvensstabilitet oroar, men oklart vilka åtgärder SvK egentligen föreslår
 • SvK bör inom ramen för sitt systemansvar ha kvar föreskriftsrätt
 • Om konsekvenserna av SvK:s referensscenariot för år 2040 blir verklighet skulle detta vara förödande för elintensiv industri
 • Mycket bra att SvK belyser behovet av framtida, ny planerbar kraftproduktion i södra Sverige
 • Positivt att arbete redan pågår för ökad kraftsystemstabilitet men viktigt med kostnadseffektivitet
 • Välkommet att aktörer ska kunna delta i högre grad än idag med elförbrukning på balansmarknaden men viktigt ha realistiska förväntningar om mängden bud
 • Övergång till flödesbaserad kapacitetsberäkning behöver utredas ytterligare
 • Svårt bedöma helheten gällande nätinvesteringar när detaljerad plan saknas
 • De totala kostnaderna för alla åtgärder behöver belysas ytterligare
 • De förväntade höjningarna av stamnätstarifferna kommer

Läs hela remissyttrandet här (pdf)