SKGS delar SvK:s oro för den försämrade frekvensstabiliteten i elsystemet, men menar samtidigt att det är oklart vilka åtgärder som myndigheten föreslår för att åtgärda problemet. Här behöver SvK återkomma när de analyser som pågår är klara.

Om konsekvenserna av SvK:s referensscenario för år 2040 blir verklighet skulle det vara förödande för den elintensiva industrin. Därför välkomnar SKGS att SvK så tydligt belyser riskerna, eftersom dessa behöver lyftas fram och debatteras. SKGS noterar också att även SvK återigen pekar på behovet av framtida ny, planerbar kraftproduktion i södra Sverige. Det är även positivt att arbetet redan pågår för ökad kraftsystemstabilitet. Samtidigt är det viktigt att värna kostnadseffektiva lösningar under arbetets gång, konstaterar SKGS.

SKGS anser att övergången till flödesbaserad kapacitetsberäkning behöver utredas ytterligare. Vidare är det svårt att bedöma nätinvesteringarnas omfattning när en detaljerad plan saknas. De totala kostnaderna för alla åtgärder behöver därför belysas ytterligare, men SKGS konstaterar mot bakgrund av innehållet i systemutvecklingsplanen att mycket stora höjningar av stamnätstarifferna är att förvänta.

Läs hela SKGS remissvar här.