Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS av utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys

SKGS lämnar synpunkter på Miljö- och energidepartementets utkast till förordning och promemoria innehållande konsekvensanalys.

SKGS anser:

• Att det i nuvarande energipolitiska läge är positivt att effektreserven förlängs
• Att storleken redan 2017 snarare bör ökas än minskas
• Att förordningen inte ska begränsa effektreservens storlek så som föreslås, utan att den ska kunna uppgå till det som lagen tillåter
• Att en regelbunden översyn behöver göras av effektreservens omfattning och storlek
• Att den andel av effektreserven, som skapas genom avtal om minskad elförbrukning, omgående ska ökas till att vara minst 40 procent
• Att Svenska Kraftnät (SvK) vid upphandling av minskad elförbrukning bör förenkla förfarandet och högre värdera förbrukningsreduktionens korta verkställandetid
• Att det är rätt prioritering att SvK när de ingår avtal med elproducenter i första hand tar hänsyn till tillgänglighet och uthållighet
• Att det är tveksamt om kostnaden för en miljöanpassning av effektreserven motsvarar den miljönytta som uppnås
• Att om regeringen väljer att driva en miljöanpassning, så bör en finansiering tas fram, som inte belastar den elintensiva industrin

Synpunkter från SKGS för framtida elnätsreglering

Vid utformning av framtida elnätsreglering anser SKGS att Energimarknadsinspektionen (hädanefter Ei) måste ta fasta på följande:

• Att utvecklingen av nättarifferna har en direkt påverkan på basindustrins internationella konkurrenskraft
• Att nätbolag per definition bedriver verksamhet med låg risk
• Att kundens intresse ska tas tillvara på ett bättre och mer aktivt sätt än idag
• Att vid beräkning av kapitalbasen ska denna baseras på ursprungliga investerings-kostnader nedräknade med normala avskrivningar
• Att övergångslösningen för utrustning över 38 år ska tas bort
• Att avkastningsräntan ska regleras i förordning
• Att anslutningsavgifter inte ska inkluderas i kapitalbasen

Remissyttrande från SKGS över Svenska Kraftnäts (SvK) nätutvecklingsplan

SKGS har getts möjlighet att delge sina synpunkter på Svenska Kraftnäts (SvK) nätutvecklingsplan och lämnar följande svar

SKGS anser:
• Att planen är välskriven men har brister i hur samhällsnyttan analyseras
• Att reinvesteringar i existerande nät måste prioriteras
• Att en diskussion måste till om avvägning mellan nytta och kostnad för politiskt framdrivna investeringar
• Att de förväntade höjningarna av effektavgiften är oacceptabla
• Att producenterna måste bära större del av de ökade kostnaderna
• Att den försämrade effektbalansen i SE3 och SE4 är mycket oroande
• Att det blir ökad risk för prisskillnader mellan södra och norra Sverige

Kostnader vid tröskeleffekter måste bäras av producenterna

SKGS avstyrker båda de lösningar som Ei föreslår avseende permanent lösning av den så kallade tröskeleffektsproblematiken.

SKGS anser vidare:
• Att elproducenterna bör betala samtliga kostnader vid anslutning
• Att dagens övergångslösning bör kunna gälla fram till 2020
• Att det i nuläget inte behövs ytterligare premiering av vindkraft
• Att Ei:s förslag riskerar att störa Energikommissionens arbete
• Att den elintensiva industrin borde ha getts möjlighet att ingå i Ei:s grupp av marknadsaktörer