Om Basindustrin

Basindustrin i Sverige

Svensk basindustri är avgörande för Sveriges ekonomi. Skogen, kemin, gruvorna och stålet är moderna och konkurrenskraftiga industrisektorer i internationell toppklass. I anslutning till att basindustrin utvecklas skapas också nya idéer och ny teknologi i snabb takt i andra delar av näringslivet.

Basindustrin står för en stor del av sysselsättningen i Sverige, ca 400 000 svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin. Runt fabrikerna finns nätverk av mindre företag för transporter, varor och servicetjänster vilket har stor betydelse för den lokala och regionala tillväxten. Basindustrins roll för Sveriges handelsbalans är betydande; den står för 29 procent av exportintäkterna (2012). Möjligheten att kunna sälja sina varor till konkurrenskraftiga priser på världsmarknaden är nödvändig för svensk basindustri.

En av de viktigaste förutsättningarna för basindustrin är en säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Varje år vidareförädlar de svenska basindustrierna nästan 40 TWh elkraft, en fjärdedel av Sveriges totala elanvändning. Elkostnaderna är en stor kostnadspost och kan motsvara upp till 40 procent av förädlingsvärdet. För de elintensiva företagen kan elkostnaden ligga i nivå med lönekostnaden.

Industrin är inte bara viktig för svenska exportintäkter, FoU och för de tusentals tjänsteföretag med industrin som främsta kund, utan är även en överlevnadsfråga för stora delar av landet. Behovet av en stark industriell bas för sysselsättning och tillväxt, särskilt utanför storstadsregionerna, är stort. Basindustrins produkter säljs på en världsmarknad. Genom exporten av produkter baserad på svensk råvara och förädlad med el som har mycket låga koldioxidutsläpp gör basindustrin en stor global klimatnytta. Om denna elintensiva produktion istället skett i länder med i huvudsak fossilbaserad elproduktion hade slutprodukternas koldioxidavtryck varit markant högre.