Kemin

Kemiindustrin i Sverige

Den svenska kemiindustrin har verkat internationellt i mer än hundra år och har utvecklats till en av de största exportindustrierna inom svenskt näringsliv.

En bred definition av kemisk industri inkluderar förutom produktion av kemikalier och läkemedel även raffinaderier samt plast- och gummiindustrier. De mest energiintensiva sektorerna återfinns i produktion av kemikalier och oljeraffinering. De sistnämnda omsätter sammantaget drygt 170 miljarder kronor och har ca 17 000 anställda. En stor del av produktionsanläggningarna är belägna i Göteborgs- och Malmöregionerna, i Mälardalen och Sundsvallsregionen.

Kemi finns i alla förädlingskedjor

Mer än 95 % av alla tillverkade produkter är beroende av kemi och kemiindustrin producerar idag ett brett sortiment av produkter som vi använder i vårt dagliga liv. Kemiindustrin utvecklar nya sätt att producera energi, minska energibehovet, få fram rent vatten och mat och många andra av världens utmaningar. Företagen inom kemiindustrin producerar viktiga insatsvaror till många andra processer och omfattar såväl tillverkning av baskemikalier som läkemedel. Raffinaderierna producerar drivmedel av olika slag, inklusive biodiesel. Den övervägande andelen av de kemikalier och det bränsle som produceras i Sverige går på export, främst till Europa, men också till andra delar av världen. Den kemiska industrin står totalt för ca 18 % av den svenska exporten. Sverige står för 1,6 % av de producerade kemikalierna inom EU.

Kemiindustrin är energiintensiv

Det finns termodynamiska och ekonomiska begränsningar på möjligheten till energieffektiviseringen i alla processer och kemiindustrin är och förblir en energiintensiv industri. Dock finns det många andra möjligheter och det bedrivs sedan länge ett systematiskt effektiviseringsarbete gällande såväl processer som energi. Ett exempel på effektiviseringsåtgärder är användning av återvunnen energi i processer och ångpannor. Inom kemiindustriklustret i Stenungsund genomförs ett visionsdrivet arbete för att nå ”Hållbar Kemi 2030”, vilket bland annat innebär utfasning av fossila bränslen och ett introducerande av förnybar råvara.

Mer information finns på IKEMs webbplats