Energieffektivisering

Energi och energieffektivisering

Energieffektiviseringen har varit och är en mycket prioriterad fråga för basindustrin.

Merparten av Sveriges basindustriföretag har sedan 2005 deltagit i programmet för energieffektivisering i energieffektiv industri (PFE) och är certifierade enligt standarden för energiledningssystem SS 62 77 50. PFE avslutas under 2014 eftersom det av EU bedömts strida mot statsstödsreglerna inom miljöområdet. För industrin betyder detta att ett uppskattat styrmedel, som skapat fokus på effektivisering, levererat stora minskningar i elanvändningen, till relativt låga kostnader försvinner.

Samtidigt som industrins produktion har ökat kraftigt har den totala energianvändningen varit nästintill konstant. För hela industrin har energianvändningen per krona produktionsvärde sjunkit med 40 procent sedan 1970-talet. Industrin har med andra ord blivit allt effektivare på att omvandla energi till produkter.

Industrin har även blivit effektivare på att tillvarata sina restenergier, vilket är ett effektivt sätt att få ut ännu mer av redan insatt energi. Restenergier tas tillvara genom leveranser i form av fjärrvärme. Idag levereras varje år 5 TWh, eller nästan 10 procent av den tillförda energin, till de svenska fjärrvärmenäten men det kunde vara mer. Det monopol som gäller på fjärrvärmemarknaden hindrar en effektiv hushållning av industrins restenergier.

Idag är svensk basindustri energieffektiv och uppfyller stränga miljökrav jämfört med företag i andra delar av världen. Utan effektivisering och besparingar skulle många företag inte överlevt den prisuppgång på el vi sett under de senaste åren. För att ytterligare kunna utveckla basindustrins näringar och för att kunna möjliggöra ytterligare effektivisering är investeringar viktiga, och basindustrins förmåga att investera är beroende av elpriset.