Elnät

Trånga elnät ger klirr i statskassan

Det är inte bara genom skatter som staten skaffar sig intäkter från elanvändarna. Sverige ökar nu industrins elskatt med hela 20 procent (från 0,5 till 0,6 öre/kWh), och till skillnad från i europeiska konkurrentländer görs detta utan att kompensera industrin för indirekta kostnader, så som Tyskland gör. Även utdelningen från affärsverket Svenska kraftnät är en inkomstkälla för ägaren, då staten får 65 procent av Svenska kraftnäts vinst i årlig utdelning.

Synpunkter från SKGS för framtida elnätsreglering

Vid utformning av framtida elnätsreglering anser SKGS att Energimarknadsinspektionen (hädanefter Ei) måste ta fasta på följande:

• Att utvecklingen av nättarifferna har en direkt påverkan på basindustrins internationella konkurrenskraft
• Att nätbolag per definition bedriver verksamhet med låg risk
• Att kundens intresse ska tas tillvara på ett bättre och mer aktivt sätt än idag
• Att vid beräkning av kapitalbasen ska denna baseras på ursprungliga investerings-kostnader nedräknade med normala avskrivningar
• Att övergångslösningen för utrustning över 38 år ska tas bort
• Att avkastningsräntan ska regleras i förordning
• Att anslutningsavgifter inte ska inkluderas i kapitalbasen