Nyheter

Svenska kraftnät: Årets flaskhalsintäkter mot ny rekordnivå

När det uppstår prisskillnader mellan elområden inom Sverige eller mot andra länder uppstår en kapacitetsavgift som tillförs Svenska kraftnät. Dessa så kallade flaskhalsintäkter har ökat kraftigt de senaste åren, vilket är ett tecken på geografisk obalans mellan elproduktion och elanvändning. SKGS har talat med Peter Wigert, finansdirektör och Erik Ek, strategisk driftschef på Svenska kraftnät om kapacitetsavgifter och investeringar för att höja kapaciteten i stamnätet.

Utsläppsrätter driver upp priset på fossilfri el

Priset på utsläppsrätter har allt mer kommit att påverka priset på Sveriges i princip helt fossilfria elproduktion. Viktiga konkurrentländer kompenserar sin industri för kostnadsökningar som beror på priset för utsläppsrätter. ”Om priset på fossilfri svensk el ska styras av kostnaderna för kol- och gasbaserad elproduktion i Tyskland finns det anledning även för Sverige att kompensera industrin”, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Elförsörjningen hotas av politiskt spel

Kärnkraftsproduktionen riskerar att stoppas på grund av ett fullt mellanlager. För att säkerställa fortsatt kärnkraftsdrift måste beslut om byggande av slutförvar och utbyggt mellanlager av använt kärnbränsle tas senast den 31 augusti. Om problemen med ett fullt mellanlager inte blir löst i tid får det mycket långtgående konsekvenser, i form av högre elpriser och effektbrist i södra Sverige, som i sin tur kommer att slå hårt mot industrin och jobben.